در مطلب . در مورد پیکربندی هسته سیستم عامل لینوکس برای نصب اوراکل صحبت کردیم. در ادامه نوشته های پیکربندی لینوکس برای میزبانی اوراکل، در این مطلب می خواهیم در مورد دسته دیگری از پیکربندی ها صحبت کنیم که محدودیت هایی را برای منابع تعیین می کنند. در همه لینوکس ها، فایلی به نام limits.conf وجود دارد که می توانیم درون آن، محدودیت هایی را برای فرایندهای لینوکس بر روی یک منبع، مانند تعداد فایل های باز شده، تعیین کنیم.  این فایل در مسیر etc/security/limits.conf/ قرار دارد.

در این فایل می توانیم به ازای فرایندهای وابسته به یک کاربر، محدودیت هایی را تعیین کنیم. دو گونه soft limit و hard limit را می توانیم تعیین کنیم به گونه ای که محدودیت نرم، همانند یک هشدار (Warning) است ولی محدودیت سخت، بیشیته (Maximum) محدودیت را تعیین می کند. برای نمونه، اگر می خواهید بر تعداد فرایندها (Number of Process) برای کاربر oracle، محدود ایجاد کنیم، باید کد زیر را به کار ببریم. در آن واژه های soft و limit را برای محدودیت نرم و سخت به کار برده ایم و پارامتر nproc، پارامتری است که تعداد فرایندها را مشخص می کند. چون برای soft تعداد ۳۰ تعیین شده، پس در زمان رسیدن به ۳۰ فرایند، یک هشدار در لاگ لینوکس درج می شود و چون hard برابر با ۵۰ است، پس بیشتر از ۵۰ فرایند نمی تواند برای کاربر oracle ایجاد شود.

۱ – پارامتر nofile

این پارامتر تعداد توصیف کننده فایل که می تواند بوسیله یک کاربر باز شود را مشخص می کند. توصیف کننده فایل (File Descriptor)، مفهومی است که همه سیستم عامل ها و زمانی که یک کاربر یا فرایند یا هر دستور و برنامه دیگری، فایلی را باز کند، یک اشاره گر عدد صحیح مثبت، به آن اشاره می کند. برای کاربر oracle در محدودیت نرم، دست کم مقدار 1024 و در محدودیت سخت، بیشینه تعداد فایل های باز شده، دست کم عدد 65536 باید مشخص شوند.

۲ – پارامتر noproc

این پارامتر را پیش از این آموزش دادیم که تعداد فرایندهای قابل ایجاد بوسیله یک کاربر را نشان می دهد. برای کاربر oracle باید برای محدودیت نرم، دست کم عدد 2047 و برای محدودیت سخت، دست کم باید عدد 16384 نوشته شود.

۳ – پارامتر stack

هر فرایند دارای بخشی به نام پشته (Stack Segment) است که در مورد فراخوانی های تابع ها اطلاع هایی را نگهداری می کند. برای کاربر oracle در محدودین نرم، دست کم باید مقدار 10240 کیلو بایت و در محدودیت سخت دست کم باید مقدار 10240 تا 32768 کیلو بایت را دریافت کند.

۴ – پارامتر memlock

بیشینه تعداد قفل های روی حافظه اصلی را مشخص می کند. مشخص کردن مقدار برای این پارامتر چه در مدودیت نرم و چه در محدودیت سخت، بستگی به فعال بودن HugePage دارد. اگر HugePage فعال باشد، در محدودیت نرم و سخت (هر دو) دست کم باید ۹۰ درصد حافطه اصلی باشد و اگر HugePage فعال نباشد مقدار آن باید دست کم 3145728 کیلو بایت (۳ گیگابایت) باشد.