استفاده از نام مستعار در دستور SELECT

نام های مستعار (alias) یک نام جایگزین برای اشاره به ستون ها و عبارت هایی است که در دستور select بیان شده اند. از نام های مستعار استفاده می کنیم تا بتوانیم خروجی را خواناتر کنیم. به عبارت دیگر به دلیل اینکه نام ستون به عنوان خروجی چاپ می شود، ممکن است نام ستون خوانا نباشد.

به طور مثال ممکن است نام ستون ename باشد که در واقع اشاره به نام کارمند دارد ولی بهتر است از نام مستعار استفاده کنیم تا خروجی را بهتر نمایش دهیم. برای این منظور اگر فرض کنیم نام جدول emp_table باشد و ستون ename وجود داشته باشد می توانیم از نام مستعار به صورت زیر استفاده کنیم.

مثالفرض کنید می خواهید تعداد کل کارمندان و یا به عبارت بهتر تعداد کل سطرهای جدول employees را پیدا کنید برای این منظور باید از تابعی به نام COUNT استفاده کنید. دستور زیر را اجرا کنید و خواهید دید که نام ستون در خروجی COUNT(*) خواهد بود.

بنابراین چنین نامی اصلا مناسب نیست پس لازم است تا یک نام مستعار را انتخاب کنیم. برای این منظور می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم تا رشته Tedade_Karmandan را به عنوان نام مستعار برای خروجی استفاده کنیم.

در دستور بالا اگر بخواهیم به جای رشته Tedade_Karmanadan از رشته Tedade Karmandan استفاده کنیم، یعنی علامت زیر خط (یا underlin) میان دو رشته وجود نداشته باشد، باید کل رشته را میان جفت double qoutation قرار دهیم.

روش دیگر برای تعریف نام مستعار و انتساب آن به نام ستون یا نام جدول استفاده از کلمه کلیدی AS است. مثال های زیر بازنوسی شده دستورهای بالا هستند.

در مطالب بعدی توضیح داده شده است که می توانیم نام مستعار را برای جدول ها نیز تعیین کنیم. این حالت به خصوص زمانی مفید است که بخواهیم دو یا چندین جدول را با یکدیگر join کنیمدستورهای زیر نشان می دهند که می توانیم نام جدول را در ابتدای نام ستون ها قرار دهیم. این کار به خصوص زمانی لازم است که بخواهیم دو یا چند جدول را با یکدیگر join کنیم. همچنین دستور زیر نشان می دهد که می توانیم دستورهای sql را به چندین خط بشکنیم.

دستور زیر نشان می دهد که می توانیم نام مستعار را برای نام جدول تعیین کنیم. در این حالت نام مستعار را در ابتدای نام ستون قرار می دهیم، در غیر این صورت خطا رخ خواهد داد.