الحاق کاراکترها و رشته ها

برای الحاق دو رشته در دستور SELECT می توان از دو علامت pipe یا علامت || استفاده کرد. از علامت || برای الحاق دو کاراکتر یا دو رشته و یا مقدار دو ستون استفاده می شود. دستور زیر مقدار دو ستون first_name و last_name رابه یکدیگر الحاق می کند.

دستور زیر مقدار دو ستون first_name و last_name را با یک فاصله به یکدیگر الحاق می کند. در واقع یک فضای خالی میان مقدارهای دو ستون first_name و last_name در خروجی قرار می دهد.

در دستور بالا یک رشته خالی میان خروجی دو ستون قرار می گیرد تا یک فاصله را میان نام و نام خانوادگی کارمندان ایجاد کند. شکل زیر خروجی دستور بالا را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید در خروجی یک ستون وجود دارد که ترکیبی از مقادیر دو ستون first_name و last_name است. برای نامگذاری مناسب ستون در خروجی بهتر است از نام مستعار استفاده کنیم.

در دستورهای زیر برای خوانایی بهتر خروجی کوئری، نام مستعار را به ترکیب دو ستون انتساب داده شده است.

دستور زیر یک رشته را میان مقادیر دو ستون last_name و job_id الحاق می کند.

تابع ()CONCAT

تابع CONCAT روش دیگری که می توانیم برای الحاق استفاده کنیم. این تابع، دو مقدار یا نام دو ستون را در یافت می کند و رشته الحاق شده از دو مقدار ورودی را به عنوان خروجی برگشت می دهددستورهای زیر مثال های بالا را با استفاده از تابع CONCAT بازنویسی شده اند.

اگر به خروجی هر یک از دستورهای بالا دقت کنید خواهید دید که هیچ فاصله ای میان دو مقدار وجود ندارد. برای فاصله گذاری میان دو مقدار دو راهکار وجود دارد. روش اول استفاده از علامت || به صورت زیر است.

برای فاصله گذاری میان مقدار دو ستون توسط تابع ()CONCAT باید از چندین فراخوانی تو در تو تابع ()CONCAT استفاده کنیم. در خط زیر مثالی از چگونگی پیاده سازی آن نشان داده شده است.

در دستور بالا ابتدا تابع CONCAT درونی اجرا می شود که خروجی آن مقدار ستون first_name است که یک فاصله یا فضای خالی به انتهای آن اضافه شده است و سپس با استفاده از تابع CONCAT بیرونی، این مقدار با مقدار ستون last_name الحاق می شود تا نتیجه نهایی برگشت داده شود.