بررسی NULL بودن مقدار ستون

همانطور که پیش از این توضیح دادیم، مقدار NULL اشاره به عدم وجود داده دارد. ستون هایی که می توانند مقدار نداشته باشند را Nullable می گویند که به این معنی خواهد که اجباری به وارد کردن مقدار نیست. در اوراکل برای بررسی اینکه آیا مقدار ستون NULL است باید از IS NULL استفاده کنیم.

مثالفهرست کارمندانی را که فاقد کمسیون هستند. به عبارت دیگر ستون commission_pct آن سطر برابر با NULL باشد. مقدار NULL به معنی عدم وجود مقدار برای آن ستون در یک سطر است. بنابراین سطرهایی شامل کوئری این مثال هستند که مقدار ستون commission_pct آنها برابر با NULL باشد.

مثالکوئری زیر فهرست تمامی کارمندانی را نشان می دهد که دارای کمسیون هستند. IS NOT NULL در مقابل NULL قرار دارد و تمامی ستون هایی را در خروجی نشان می دهد که دارای مقدار هستند.

مثالفهرست تمامی کارمندانی را نشان دهید که حقوق آنها بالای ۱۰۰۰۰ و دارای کمسیون باشند

مثالنام، نام خانوادگی، حقوق تمامی کارمندانی را پیدا کنید که حقوق سالیانه آنها کمتر از ۳۴۰۰۰ دلار و دارای کمسیون و مقدار کمسیون کمتر از حقوق ماهانه و شغل آن IT_PROG آنها باشد.

مثالتعداد تمامی کارمندانی را پیدا کنید که حقوق سالیانه آنها بیشتر از ۱۰۰۰۰ دلار و دارای کمسیون و مقدار کمسیون کمتر از حقوق ماهانه و شغل آن IT_PROG آنها باشد.

مثالفهرست تمامی کارمندانی را نشان دهید که حقوق آنها بالای ۱۰۰۰۰ و دارای کمسیون باشند

مثالنام، نام خانوادگی، حقوق تمامی کارمندانی را پیدا کنید که حقوق سالیانه آنها کمتر از ۳۴۰۰۰ دلار و دارای کمسیون و مقدار کمسیون کمتر از حقوق ماهانه و شغل آن IT_PROG آنها باشد.