Label ویجتی از Tkinter است که برای نمایش یک متن، متن چند بَندی (خطی) یا یک تصویر به کار می رود. متن نمایش داده شده تنها می تواند دارای تک فونت بر روی همه واژگانش باشد ولی می توانیم آن را به کمک کاراکتر n\ به چندین بند بشکنیم. روی هم رفته، می توانیم گزینه های زیر را به کمک یکی از متدهای ()configure یا ()config برای برچسب (Label) نشان دهیم.

  • نوشته برچسب را می توانیم با پارامتر text نشان دهیم یا بر پایه یک رویدا، آن را تغییر دهیم.
  • رنگ نوشته برچسب را با پارامتر fg (کوتاه شده foreground) تغییر دهیم.
  • با پارامتر bg (کوتاه شده background) می توانیم رنگ پس زمینه ناحیه درونی برچسب را نشان دهیم.
  • با پارامترهای width و height می توانیم پهنا و درازا یک برچسب را نشان دهیم.
  • پارامتر justify نوشته برچسب را راست چین، چپ چین و کانون (مرکز) برچسب می اندازد.
  • پارامتر anchor گزینه های گوناگونی برای سوی (سمت) گذاشته شدن نوشته برچسب را نشان می دهد.

ساخت برچسب با کلاس Label و متد ()pack

در کد زیر دو برچسب با نوشته های گوناگون ساخته شده اند. همانگونه که می بینید پارامتر text در تابع سازنده کلاس Label نوشته آغازین برچسب را نشان می دهد. همچنین می توانیم پس از این و برای نمونه با فشار دادن کلید، متن یک برچسب را تغییر دهیم. برای این باید پارامتر متد ()configure یا ()config را مقدار دهی کنیم. توجه کنید پارامتر نخست تابع سازنده Label نام ویجت ریشه ای است که می خواهیم برچسب را به آن بچسبانیم. در اینجا چون تک پنجره داریم، پس برچسب را می خواهیم به آن بچسبانیم پس نام متغیر main_window به پارامتر یکم فرستاده شده است. پس از شناساندن برچسب در متغیرهای label1 و label2 باید آن را به ویجت ریشه بچسبانیم. برای این متد ()pack را فراخوانی کرده ایم و چون پیش از این در تابع سازنده نام متغیر main_window را نشان داده بودیم، پس برچسب به ویجتی چسبیده می شود که متغیر main_window به آن اشاره دارد.

همچنین پارامترهای fg (کوتاه شده foreground) رنگ نوشته برچسب و bg (کوتاه شده background) رنگ پس زمینه برچسب را نشان می دهند. در شکل زیر می بینید که رنگ پس زمینه دومین برچسب، قرمز رنگ است.

شناساندن سوی گذاشته شدن برچسب

توجه کنید که برچسب ها یا هر ویجت دیگری مانند دگمه (Button) به ترتیب از بالا به پایین بر روی ویجت چسبانده می شودند ولی متد ()pack دارای پارامتری به نام side است که می تواند یکی از مقدارهای زیر را دریافت و سپس محل گذاشته شدن ویجت را خودمان دستی نشان دهیم.

  • TOP: ویجت در بالای پنجره یا هر ویجت دیگری مانند Frame چسبانده می شود.
  • RIGHT: ویجت در راست پنجره یا هر ویجت دیگری مانند Frame چسبانده می شود.
  • BUTTON: ویجت در پایین پنجره یا هر ویجت دیگری مانند Frame چسبانده می شود.
  • LEFT: ویجت در چپ پنجره یا هر ویجت دیگری مانند Frame چسبانده می شود.

ویژگی های گوناگون font نوشته ها

پارامتر فونت یک رشته در برگیرنده ویژگی های گوناگون فونت را دریافت می کند که هر ویژگی با یک فاصله از دیگری نشان داده می شود. این ویژگی در برگیرندخ نام فونت مانند Arial و Tahoma، اندازه فونت، Bold و Italic و Underline می شوند. در شکل زیر می بنید درlabel1 و در متد ()configure تنها نام و اندازه فونت نشان داده شده اند ولی در label2 همه ویژگی ها را شناسانده ایم.

ویژگی های گوناگون font نوشته ها

به کمک کاراکتر n\ و همانند کدهای زیر می توانیم یک نوشته آغازین درون پارامتر text را به چندین خط بشکنیم.

پهنا و درازا برچسب

در متدهای ()configure و ()config دو پارامتر width و height به ترتیب پهنا و داراز یک برچسب را نشان می دهند. برای فهم بهتر، بهتر است تا رنگ پس زمینه را مشخص کنید تا بفهمید که width و height چه تاثیری دارند.