در این مطلب می خواهیم چگونگی بروز رسانی و پاک کردن یک سطر ویژه از جدول را بوسیله ADO.NET بررسی کنیم. گفتیم که برای کوئری های INSERT, UPDATE و DELETE باید از متد ()ExecuteNonQuery استفاده شود. در شکل زیر متدی به نام ()UpdateNameWithId تعریف شده است. این متد سه پارامتر دریافت می کند که پارامتر نخست آن، یک نمونه از کلاس SqlConnection است. پارامتر دوم نام تازه ای است که می خواهیم جایگزین نام پیشین کنیم و id شناسه کاربری مربوط به نامی است که می خواهیم آنرا بروز کنیم. کد زیر رشته کوئری به کار رفته در متد ()UpdateNameWithId را نشان می دهد.

همانطور که در خط های ۲۰ و ۲۱ می بینید، بوسیله متد ()AddWithValue، مقدار پارمترهای id و name از متد ()UpdateNameWithId جایگزین پارامترهای id@ و name@ در رشته کوئری می شوند. سپس کوئری بوسیله متد ()ExecuteNonQuery اجرا می شود. در پایان شکل زیر بدنه متد ()Main را نشان می دهد. همانطور که می بینید نام تازه ای برای سطری با شناسه id=1 تعیین شده است. شکل دوم زیر نیز نتیجه اجرای متد ()UpdateNameWithId را درون جدول نشان می دهد.

شکل های زیر نیز به ترتیب کد مربوط به پاک کردن یک سطر از جدول و کد مربوط به متد ()Main را نشان می دهد. متد ()DeleteNameWithId دو پارمتر دریافت می کند که دومین پارامتر آن شناسه یا id سطری است که می خواهیم حذف شود. این مقدار سپس بوسیله متد ()AddWithValue جایگزین پارامتر id@ در رشته کوئری می شود و در پایان متد بوسیله ()ExecuteNonQuery کوئری اجرا می شود.

دانلود سورس برنامه های این مطلب ADONET Update and Delete