در مطلب های  و  در مورد آرایه ها و گونه های متفاوت آرایه های سراسری در پی اچ پی صحبت کردیم. در این مطلب می خواهیم چندین تابع درونی پی اچ پی برای کار با آرایه ها را آموزش دهیم. تابع  ()is_array، نام یک متغیر را دریافت و سپس اگر متغیر از گونه آرایه باشد، مقدار true وگرنه مقدار false را برگشت می دهد. تابع دیگر، ()count است و همانطور که از نام آن مشخص است، تعداد عنصرهای درون آرایه را برگشت می دهد. توجه کنید تابع ()count را نمی توانید برای رشته ها به کار ببرید، در عوض باید برای پیدا کردن تعداد کاراکترها یا اندازه یک رشته، تابع ()strlen را به کار بگیرید.

تابع ()strlen برای پیدا کردن اندازه یا تعداد کاراکترهای یک رشته کاربرد دارد.

تابع ()count برای پیدا کردن اندازه یا تعداد کاراکترهای یک آرایه کاربرد دارد.

بررسی بودن کلید درون آرایه

همانطور که گفتیم اندیس ها در آرایه های انجمنی به صورت کلیدهایی هستند که گاهن به صورت رشته هستند. فرض کنید آرایه ای همانند کد زیر داریم و می خواهیم بررسی کنیم که آیا کلید ویژه ای در آن هست یا نه؟ برای این باید تابعی به نام ()array_key_exists را به کار ببریم. این آرایه دو وردی می گیرد که ورودی یکم آن کلیدی است که می خواهیم بودن یا نبودن آنرا درون آرایه بررسی کنیم و ورودی دوم، نام آرایه ای است که به دنبال گشتن ورودی یکم درون آن هستیم.

در خط ۱۰ به عنوان ورودی یکم تابع ()array_key_exists، تابع رشته ()strtolower فرستاده شده است تا تمامی حرف های رشته ورودی AMIR را به حرف کوچک تبدیل کرده، زیرا تمامی کلیدهای آرایه انجمنی users$ با حرف های کوچک هستند. سپس بررسی می شود یا رشته تازه و تبدیل شده amir درون آرایه هست یا نه که پاسخ بودن کلید در آرایه است، پس نخستین فرمان echo اجرا شده که همراه چاپ نام، سن کاربر را نیز نشان می دهد. توجه کنید چون اندیس (کلید) هر مقدار یک رشته یا همان نام اس، پس بازهم تابع ()strtolower به عنوان کلید برای دسترسی به سن کاربر مشخص شده است.

بررسی بودن مقدار درون آرایه

برای بررسی بودن یا نبودن یک مقدار ویژه درون آرایه معمولی یا آرایه انجمنی، باید تابع ()in_array را به کار ببریم. در شکل زیر دو آرایه انجمنی و معمولی نوشته شده اند و سپس بررسی می شود که آیا مقدار ویژه در هر کدام هست یا نه؟ در آرایه انجمنی مقدارها همان سن کاربران هستند.

تابع های ()implode و ()explode

مطابق شکل بالا باید آرایه برگشتی را تبدیل به یک رشته ساده کنیم تا بتوانیم رشته را درون ستون languages در پایگاه داده نگهداری کنیم. برای اینکه عنصرهای درون یک آرایه معمولی را به یک رشته تبدیل کنیم، باید از تابع ()implode استفاده کنیم. مقدار برگشتی این تابع یک رشته خواهد بود. پارامتر نخست این تابع، یک جدا کننده (Seprator) است که در رشته برگشتی، این جدا کننده میان هر عنصر درون آرایه قرار می گیرد. در واقع در رشته برگشتی هر عنصر با یک جدا کننده از دیگری مشخص می شود. جدا ککنده پیش فرض کاراککتر خالی است ولی در این مطلب و در کد زیر از کاراکتر ویرگول (یا ,) استفاده شده است. پارامتر دوم نیز نام آرایه ای است که می خواهیم از عنصرهای آن یک رشته ایجاد کنیم.

تابع ()explode در برابر تابع ()implode است به طوری که یک رشته از وازگان را به یک آرایه تبدیل می کند. برای این منظور نیز باید پارامتر نخست یک جدا کننده باشد که هر واژه درون رشته از دیگری با آن جدا شده است و پارامتر دوم رشته ای است که می خواهیم به یک آرایه معمولی تبدیل شود. در کدها و شکل زیر می بینید که رشته ایجاد شده توسط تابع ()impolde و خروجی آن در شکل بالا را دوباره به یک آرایه تبدیل کرده ایم.