در پایتون از تابع filter برای جداسازی برخی از آیتم های درون یک نوع داده متوالی استفاده می شود. مانند تابع map این تابع دو آرگومان دریافت می کند. اولین آرگومان یک تابع و دومین آرگومان نیز یک نوع داده متوالی مانند لیست و تاپل است. اگر شرط درون تابع برقرار باشد، تابع مقدار true و در غیر این صورت مقدار false برگشت داده می شود. در قطعه کد ۱ تابع lambda هر یک از اعداد درون لیست را بررسی می کند و اگر کوچکتر از صفر (منفی) باشد مقدار true برگشت داده می شود. مقدار نهایی اعداد منفی است که درون متغیر result ذخیره می شوند.

اگر قطعه کد ۱ را در پایتون ۲ اجرا کنید، نتیجه آن یک لیست از خروجی خواهد بود که در زیر نشان داده شده است.

ولی اگر کد ۱ را در پایتون ۳ اجرا کنید، خروجی یک Iterator خواهد بود و باید با یکی از توابع list یا tuple و حتی تابع set خروجی دلخواه خود را ایجاد کنید. تابع set برای تبدیل یک توالی به یک نوع مجموعه استفاده می شود. طبق تعریف ریاضیاتی، هر مجموعه تعدادی عنصر غیر تکراری دارد. قطعه کد ۳ مثال دیگری را نشان می دهد که به دو روش اعداد زوج مشخص می شوند. در روش اول اعداد درون لیست در یک حلقه for بررسی می شوند که آیا زوج هستند یا نه و در روش دوم از طریق تابع filter این کار انجام می شود.

در قطعه ۴ دو لیست به تابع filter ارسال شده و توسط تابع lambda بررسی می شود که کدام آیتم های لیست اول درون لیست دوم وجود دارد.