تابع reduce دو آرگومان را به عنوان ورودی دریافت می کند. آرگومان اول نام یک تابع (یا یک تابع lambda) آرگومان دوم یک نوع داده متوالی مانند لیست یا تاپل است. عملکرد تابع reduce به این صورت است که ابتدا تابع آرگومان اول را بر روی دو آیتم اول اجرا می کند و سپس تابع آرگومان اول را بر روی نتیجه قبل و سومین آیتم اجرا می کند و همین روند را تا آخرین آیتم مطابق شکل ۱ انجام می دهد. مطابق شکل ۱ یک لیست شامل پنج عدد داریم و مطابق قطعه کد ۱ نیز یک تابع lambda برای جمع دو عدد استفاده شده است.

بنابراین کد ۱ مجموع اعداد درون لیست را محاسبه می کند. قطعه کد ۲ پیاده سازی قطعه کد ۱ ولی بدون استفاده از تابع reduce است.

قطعه کد ۳ کمترین مقدار درون یک تاپل را پیدا می کند که به دو روش پیاده سازی شده است. در روش اول بدون استفاده از تابع reduce و در روش دو از تابع reduce برای پیدا کردن کمترین مقدار درون تاپل استفاده شده است.

برای استفاده از تابع reduce در پایتون ۳ باید آنرا از ماژول functools به صورت قطعه کد ۴ استفاده کنید.