در این مطلب و به عنوان دنباله ای برای مطلب آستانه گذاری تصویر در OpenCV با پایتون می خواهیم به صورت مجزا چگونگی ایجاد تصویر دودویی از یک تصویر رنگی یا خاکستری را آموزش دهیم. گفتیم که سه دسته تصویر وجود دارند که عبارتند از تصویر رنگی (معمولا در فضای رنگ RGB)، تصویر خاکستری (Grayscale) و تصویر دودیی (Binary Image) که به تصویر سیاه و سفید نیز شناخته می شود. برای ایجاد تصویر دودویی باید گام های زیر را دنبال کنید:

۱ – تبدیل تصویر رنگی از فضای رنگ BGR به فضای رنگ Grayscale برای این کار از تابع ()cvtColor به همراه پارامتر cv2.COLOR_BGR2GRAY استفاده می کنیم.

۲ – ایجاد یک آستانه توسط متد ()threshold. برای این کار باید یک مقدار آستانه تعریف کنیم به طوری که پیکسل زیر مقدار آستانه به رنگ سیاه (مقدار پیکسل عدد 0) و پیکسل های بالای مقدار آستانه به رنگ سفید (مقدار پیکسل عدد 255) تبدیل شوند. در کد زیر و درون تابع ()threshold مقدار آستانه برابر با عدد ۱۲۷ است.