تابع ()title برای تبدیل اولین حرف درشته ها به حرف بزرگ استفاده می شود. این تابع در صورتی که اولین کاراکتر رشته حرف کوچک باشد، آنرا به حرف بزرگ تبدیل می کند. در مثال زیر حرف اول رشته در متغیر string_variable با استفاده از تابع ()title به حرف بزرگ تبدیل می شود.

در بخش اول، توسط حلقه for و تابع ()split، رشته توسط فضای خالی به عنوان جدا کننده تبدیل به زیر رشته ها می شود در هر گام این زیر رشته ها درون متغیر word ذخیره می شوند. در بخش دوم اولین کاراکتر هر رشته توسط ()word[0].upper به حرف بزرگ تبدیل می شود و بقیه هر رشته توسط word[1:] و عملگر + به ()word[0].upper الحاق می شود. در بخش سوم نیز هر تمامی رشته ها توسط تابع ()join به یکدیکر الحاق می شوند و در متغیر string ذخیره خواهند شد.

کد بالا یک مشکل دارد و این اینکه حرف اول تمامی زیر رشته ها به حرف بزرگ تبدیل می شود. به طور مثال در رشته my name is Amir Ahmadi Nami حرف اول کلمه های name و is تبدیل به حروف بزرگ می شوند ولی فقط می خواهیم کلمه my تبدیل به My شود. کد زیر نسبت به قطعه کدهای بالا هم ساده تر و هم پاسخ کامل تر است.