در زبان SQL تابع های تجمیعی دسته ای از توابع SQL هستند که بر روی گروهی از سطرها اعمال می شوند. در پیوندهای زیر در مورد توابع تجمیعی در زبان SQL صحبت شده است. در این مطلب می خواهیم در مورد متدهای ()Average و ()Min و  ()Max و ()Sum در LINQ صحبت کنیم. در مطلب های پیش نیز متد ()Count برای بدست آوردن تعداد سطرهای برگشتی توضیح داده شده است. در مطلب پیش رو نیز گروه بندی داده ها بوسیله عبارت و متد GroupBy توضیح داده شده است.

توابع تجمیعی در SQL

جمع بندی مطلب توابع تجمیعی در SQL

توابع تجمیعی و عبارت GROUP BY در SqlAlchemy

در شکل زیر بوسیله متد ()Average میانگین سن کاربران محاسبه شده است. توجه کنید در کد زیر دیگر عبارت Select در انتهای کوئری LINQ قرار نگرفته است، زیرا خروجی متدهای تجمیعی مانند ()Average دیگر گروهی از سطرها نیست بلکه یک عدد است. باز هم به عنوان یادآوری می گوییم که کوئری های LINQ به عبارت Select یا GroupBy به پایان می رسند. در مطلب پیش رو نشان داده ایم که چگونه از عبارت GroupBy استفاده کنید.

در شکل های زیر می خواهیم بوسیله متدهای ()Min و ()Max و ()Sum به ترتیب کمترین و بزرگترین و مجموع سن کاربران را پیدا کنیم. باز هم می بینید که در این متدها نیز دیگر عبارت Select در پایان کوئری نیامده است.

در کدهای زیر نخست بوسیله متد ()Where بررسی می کنیم که آیا سن کاربر بیشتر از ۳۳ سال است یا نه و سپس به ازای تمامی کاربران بالای ۳۳ سال، بیشتر سن را پیدا می کنیم. در کد دیگر، بررسی می شود که آیا شهر زندگی کاربر کرج است یا نه و سپس به ازای تمامی کاربران کرجی، بیشترین سن پیدا می شود.

دانلود سورس برنامه های این مطلب Entity Framework Aggregation Func LINQ