در مطلب قبلی در مورد توابع تجمیعی (Aggregate Function) صحبت کرده ایم و در این مطلب می خواهیم مطلب در مورد توابع تجمیعی را جمع بندی کنیم ومحدودیت هایی که به ازای هر تابع وجود دارد را بررسی کنیم. بنابراین توابع تجمیعی بر روی گروهی از سطرها (یا تمامی سطرهای جدول) اجرا می شوند و یک مقدار را به عنوان خروجی برگشت می دهند. در ادامه تمامی آنچه که در مورد توابع تجمیعی بالا گفته شده بود را به صورت خلاصه جمع بندی کرده ایم:

نکته شماره ۱تابع ()COUNT به فرمت های زیر استفاده می شود و تعداد سطرها را نشان می دهد. توجه کنید که اگر از علامت * در این تابع استفاده شود، ستون هایی که مقدار NULL هستند نیز در نظر گرفته می شوند. مثلا اگر در جدول ستون city وجود داشته باشد ولی برخی از کاربران نام شهرها را وارد نکرده باشند به معنی وجود مقدار NULL در ستون است و بازهم این ستون در تابع ()COUNT مد نظر قرار می گیرد. ولی اگر از نام ستون را در تابع ()COUNT استفاده، تابع از مقادیر NULL صرف نظر خواهد کرد.

نکته شماره ۲ – نمی توانید عبارت DISTINCT را همراه با علامت * به صورت زیر در تابع ()COUNT استفاده کنید. اجرای فرمت زیر باعث بروز خطا می شود.

نکته شماره ۳تابع ()AVG برای بدست آوردن میانگین مقادیر یک ستون استفاده می شود و قاعدتا تنها بر روی ستون هایی عمل می کند که حاوی مقدار عددی هستند. همچنین اگر ستونی در یک سطر دارای مقدار NULL باشد، هیچ مشکلی پیش نمی آید و تابع از آن صرف نظر خواهد کرد. همچنین در این تابع نمی توان همانند تابع ()COUNT از علامت * استفاده کرد. فرمت های کلی تابع  ()AVG به صورت زیر است.

نکته شماره ۴تابع ()MAX برای پیدا کردن بزگترین مقدار میان تمامی ستون ها استفاده می شود. و قاعدتا تنها بر روی ستون هایی عمل می کند که حاوی مقدار عددی هستند. همچنین اگر ستونی در یک سطر دارای مقدار NULL باشد، هیچ مشکلی پیش نمی آید و تابع از آن صرف نظر خواهد کرد. همچنین در این تابع نمی توان همانند تابع ()COUNT از علامت * استفاده کرد. فرمت های کلی تابع  ()MAX به صورت زیر است.

به طور مثال تعداد کارمندانی بالا ترین حقوق را دارندبرای پاسخ به این سوال احتمالا از کوئری زیر استفاده کرده اید ولی اجرای کوئری زیر منجر به بروز خطای زیر در اوراکل می شود. پاسخ و راهکار و نکته آن در نکته شماره ۵ مطرح شده است.

نکته شماره ۵ – به طور کلی بدون وجود عبارت GROUP BY در دستور SELECT نمی توانیم توابع تجمیعی را به صورت تو در تو استفاده کنیم. در مطالب بعدی به طور کامل در مورد عبارت GROUP BY صحبت شده است.

نکته شماره ۶ – تابع ()MIN توضیح این تابع دقیقا همانند تابع ()MAX است با این تفاوت که تابع ()MIN کوچکترین مقدار درون ستون را پیدا می کند. فرمت های کلی تابع  ()MIN به صورت زیر است.

نکته شماره ۷ – تابع ()SUM برای بدست آوردن جمع تمامی اعداد درون یک ستون استفاده می شود. و قاعدتا تنها بر روی ستون هایی عمل می کند که حاوی مقدار عددی هستند. همچنین اگر ستونی در یک سطر دارای مقدار NULL باشد، هیچ مشکلی پیش نمی آید و تابع از آن صرف نظر خواهد کرد. همچنین در این تابع نمی توان همانند تابع ()COUNT از علامت * استفاده کرد. فرمت های کلی تابع  ()SUM به صورت زیر است.

نکته شماره ۸ – به این دلیل است که مقادیر NULL در توابع ()MIN و ()MAX حالت خنثی دارند، زیرا NULL به چیزی اشاره نمی کند و به عبارت بهتر به عدم وجود مقدار مطلوب برای ستون، اشاره می کند، پس قاعدتا نمی تواند در بزرگترین یا کوچکترین مقدار شرکت داشته باشد.

نکته شماره ۹ – توابع ()AVG و ()MAX و ()MIN و ()SUM تنها بر روی ستون هایی با مقدار عددی قابل استفاده هستند و قاعدتا نوع ستونی که این توابع بر روی آنها اجرا می شود حتما باید عددی باشد ولی این مورد درباره تابع ()COUNT صدق نمی کند، زیرا این تابع تنها تعداد سطرها را بر می گرداند و کاری به نوع ستون خاصی ندارد.