حذف داده های تکرای یک ستون برای نمایش در خروجی

در دستور SELECT از عبارات DISTINCT برای حذف داده های تکراری یک ستون استفاده می شود که باید در خروجی نمایش داده شوند. عبارت DISTINCT تنها همراه دستور SELECT قابل استفاده است. به طور مثال کوئری زیر را اجرا کنید تا نام تمامی کارمندان نمایش داده شود.

همانطور که در خروجی می بینید تعدادی نام به صورت تکراری وجود دارند. توجه کنید که عبارت DISTINCT داده های غیر تکراری را در خروجی نشان می دهد ولی هر کدام از داده های تکراری را تنها و تنها یکبار در خروجی نمایش می دهد. همانطور که می بینید نام ستون پس از عبارت DISTINCT آمده است. 

مثال – فرض کنید جدولی داریم که شامل اطلاعات کاربران است. یکی از ستون های این جدول به طور مثال نام کشور یا نام شهر محل زندگی کاربران است. می خواهیم بدانیم کاربران از کدام کشورها یا شهرها هستند. چون نام شهرها تکراری هستند، وچون می خواهیم فقط بدانیم کل کاربران از کدام شهر ها هستند پس باید سطرهای تکراری ستون مثلا city_name را حذف کنیم تا تنها و تنها نام شهرها به صورت غیر تکراری باقی بماند.