دوره به اندازه ای تکمیل شده که بتوانید آنرا مطالعه کنید ولی همچنان مطالب جدید به انتهای دوره اضافه خواهند شد تا یک دوره کامل وجود داشته باشد. به هر حال شما می توانید با پرداخت شارژ ماهانه تنها ۲۰ هزار تومان این دوره و بقیه دوره ها را مطالعه کنید. پس از تکمیل شدن محتوا، هر چند وقت یکبار ممکن است مطالب، مفاهیم، کاربرد یا مثال های جدید را به دوره اضافه کنیم یا اینکه یک دوره جدید را در ارتباط به این دوره ایجاد و اضافه خواهیم کرد.