در نوشته  درباره سناریوهای توازن بار و چگونگی کارکرد توازن بار گفتیم و در این نوشته می خواهیم درباره الگوریتم های توازن بار بگوییم. ماشین متوازن کننده باری که در حال فعالیت است، باید بر اساس الگوریتم های توزیع بار، یکی از سرور ها را به منظور ارسال درخواست کلاینت انتخاب کند.

الگوریتم نوبت چرخشی

به صورت ترتیبی بار را میان چندین سرور توزیع می کند. با استفاده از این الگوریتم تمامی سرور ها بدون توجه به به ظرفیت و بار فعلی بر روی آنها، به صورت همسان در نظر گرفته می شوند. این الگوریتم به دلیل اینکه مبتنی بر اتصال های شبکه است با RR-DNS که مبتنی بر نام ماشین است، متفاوت می باشد.

الگوریتم حداقل اتصال

همانطور که از نام آن مشخص است، ماشین متوازن کننده بار درخواست جدید را به سروری ارسال می کند که حداقل ارتباط را داشته باشد. بدیهی است که در این روش لازم است ماشین متوازن کننده بار از مجموع ارتباط های همزمان هر سرور اطلاع داشته باشد و درخواست را به سروری ارسال کند که کمترین ارتباط را دارد.

الگوریتم های وزن دار توزیع شده

به دلیل اینکه سرور هایی که برنامه کاربردی (سرویس) را اجرا می کنند می توانند توان و ظرفیت های متفاوتی داشته باشند، الگوریتم های توزیع وزن دار این امکان را به مدیران می دهند تا با اختصاص یک وزن به هر سرور، ظرفیت آن سرور را مشخص کنند. فرض کنید که سه سرور داریم که وب سرور (سایت) را میزبانی می کنند که دو سرور دارای چهار پردازنده 500 مگاهرتز و یک سرور دارای یک پردازنده 500 مگاهرتز است.

با اینکه تنها پردازنده نیست که تاثیر کلی بر کارایی دارد، اما فرض می کنیم که سرور ها چهار پردازنده ای، ظرفیتی چهار برابر سرور تک پردازنده ای دارد. مدیر می تواند وزن عددی 4 را به سرور های چهار پردازنده ای و وزن عددی 1 را به سرور تک پردازنده ای اختصاص دهد. با این اختصاص وزن های عددی، ماشین متوازن کننده بار می تواند بار را میان سرور های چهار پردازنده ای به مقدار چهار برابر سرور تک پردازنده ای توزیع کند. رویکرد اختصاص وزن، می تواند با الگوریتم های نوبت چرخشی و حداقل ارتباط ترکیب شود. از این رو دو الگوریتم توزیع شده وزن دار وجود دارد.

الگوریتم حداقل اتصال وزن دار

ماشین متوازن کننده بار اینگونه رفتار می کند که، x4 اتصال فعال و همزمان بر روی سرور های چهار پردازنده ای با x اتصال همزمان بر روی سرور تک پردازنده ای معادل است.

الگوریتم نوبت چرخشی وزن دار

ماشین متوازن کننده بار اینگونه رفتار می کند که، برای چهار درخواست جدید را به یک سرور چهار پردازنده ای ارسال می کند و برای هر درخواست جدید،آنرا به سرور تک پردازنده ای ارسال می کند.

گام های پیکربندی توزیع بار

  • تعریف آدرس مجازی برای ماشین های متوازن کننده بار.
  • تعیین سرویس ها و پیکربندی آنها بر روی سرور ها.
  • تعیین نوع مسیریابی بسته ها میان کلاینت ها و سرور ها. در صورتی که کلاینت ها خارج از سازمان و از اینترنت قصد دسترسی را دارند، باید Full NAT را پیاده سازی کرد. همچنین اگر کلاینت ها و سرور ها درون شبکه سازمان باشند، ممکن است به دلیل تعدد کلاینت ها، لازم باشد کلاینت ها را به محدوده های آدرس های خصوصی بیشتری تقسیم بندی کرد و برای ارتباط میان این محدوده های خصوصی، لازم است که مسیربابی را میان آنها برقرار کرد.
  • تعیین مکانیزم Health Check به منظور بررسی صحت و درستی سرور ها و عملکرد آنها برای اطمینان از پاسخ گو بودن آنها.
  • تعیین الگوریتم (روش) توزیع بار، در ماشین متوازن کننده بار.