در دنیا امروز ما انسان ها و کامپیوترها هر دو وجود دارند و زندگی روزمره ما انسان ها به استفاده از انواع کامپیوترها گره خوردهاستکامپیوترها نسبت به نسل های پیشین خود هوشمندتر، سریعتر و پرکاربردتر شده اند ولی به نظر می آید در زمان ماهمچنان انسان ها نسب به کامپیوترها هوشمند تر باشند، زیرا یک تفاوت اصلی و ذاتی میان انسان و کامپیوتر در این است کهانسان این قابلیت را دارد که از تجربیات گذشته خود، مطلب جدیدی را بیاموزدانسان می تواند آن چیزی که در محیط اطرافخود می گذرد را ببینید، بفهمد، به خاطر بسپرد و از همه مهمتر چیز جدیدی را بیاموزد.

در مقابل کامپیوترها این قابلیت را ندارند که بدون یک برنامه نویسی خوب و کارآمد، چیزی را بفهمند و بیاموزنددر واقع انسانمبتنی بر تجربیات خود است ولی کامپیوتر مبتنی بر دستور العمل های است که به آن داده شده و باید طبق آنها یک سری وظایفرا انجام دهد.