در این دوره پایگاه داده Apache Ignite که یک پایگاه داده متن باز با قابلیت توزیع شدگی (distrbuted) و درون حافظه (in-memory) را آموزش می دهیم. Apache Ignite بر روی کلاستری از کامپیوترها اجرا شود و می توان آنرا به گونه ای تنظیم کرد که در کنار درون حافظه بودن، قابلیت Persistent را نیز در آن فعال کرد. برای این دوره به جز کمی دانستن در مورد پایگاه داده ها، باید کمی با زبان جاوا نیز آشنا باشید.