در SQL از عبارت ORDER BY برای مرتب سازی سطرهای خروجی به صورت صعودی (Asc) یا نزولی (Desc) استفاده می شود. در LINQ نیز متدی به نام OrderBy وجود دارد که از آن برای مرتب سازی استفاده می شود. در شکل های زیر می خواهیم به شیوه Query Syntax و Method Syntax سطرهای برگشتی را به صورت صعودی مرتب کنیم.به عنوان یادآوری، همانطور که می بینید متد یا عبارت Select در پایان کوئری LINQ آمده است

گروه بندی داده ها با GROUP BY

عبارت HAVING برای اعمال شرط در GROUP BY

در شکل های زیر بوسله عبارت descending و متد ()Descending می خواهیم سطرها را بر اساس خصوصیت Age به صورت نزولی مرتب کنیم. بنابراین در ابتدا بوسیله عبارت و متد OrderBy سطرها بر اساس خصوصیت FirstName به صورت صعودی مرتب شده و سپس بوسیله عبارت descending و متد ()Descending، سطرها بر اساس خصوصیت Age به صورت نزولی مرتب می شوند.

دانلود سورس کد این مطلب Entity Framework Select and Orderby LINQ