عملگرها (Operators) علائم خاصی در پایتون (و هر زبان برنامه سازی دیگر) هستند که عملیات های خاصی را انجام می دهند. عملگرها در پایتون به عملگرهای ریاضیاتی، مقایسه ای، منطقی، بیتی، انتساب و برخی دیگر از عملیات های خاص دیگر تقسیم می شوند.

 عملگرهای ریاضی

این عملگرها شامل عملیات های جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، باقیمانده تقسیم، تقسیم گرد شده و توان می شوند. شکل ۱ فهرست عملگرهای ریاضیاتی را نشان می دهد. همچنین قطعه کد ۱ مثال هایی را از کاربرد عملگرهای ریاضیاتی نشان می دهد.

عملگرهای مقایسه ای

این عملگرها شامل عملیات های کوچکتر، بزرگتر، متساوی، نا متساوی، کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی می شوند. شکل ۲ فهرست عملگرهای مقایسه را نشان می دهد. همچنین قطعه کد ۲ مثال هایی را از کاربرد عملگرهای مقایسه ای نشان می دهد.

 عملگرهای منطقی

این عملگرها شامل سه عملگر and و or و not می شوند. این عملگرها بر روی عملوندهای Boolean (یعنی True و False) کار می کنند. شکل ۳ فهرست عملگرهای مقایسه را نشان می دهد. همچنین قطعه کد ۳ مثال هایی را از کاربرد عملگرهای منطقی نشان می دهد.

 عملگرهای بیتی

عملگرهای بیتی بر روی عملوندهایی کار می کند که شامل رشته های بیتی (باینری) باشند. شکل ۴ فهرست عملگرهای بیتی را نشان می دهد. همچنین قطعه کد ۴ مثال هایی از عملگرهای منطقی را نشان می دهد.

عملگرهای انتساب

عملگر انستاب (یا عملگر =) برای انتساب مقدار به یک متغیر یا انستاب مقدار یک متغیر به متغیر سمت چپ استفاده می شود. شکل ۵ فهرست و مثال هایی از عملگرهای انتسابی را نشان می دهد.

عملگرهای خاص پایتون

عملگرهایی که در بالا گفته شد در تمامی زبان های برنامه سازی مورد استفاده هستند. اما پایتون عملگرهایی را دارد که جز دسته های بالا قرار نمی گیرد. این عملگرها را می توان به عملگرهای تطابق که شامل is و not is و عملگرهای تعیین عضویت که شامل in و not in هستند، تقسیم کرد. شکل های ۶ و ۷ به ترتیب عملگرهای تطابق و تعیین عضویت را نشان می دهند. همچنین قطعه کدهای ۶ و ۷ به تریتب مثال هایی از عملگرهای تطابق و تعیین عضویت را نشان می دهند.

عملگرهای تطابق

 عملگرهای بررسی عضویت

عملگرهای تطابق بر روی رشته ها، لیست ها، دیکشنری ها و تاپل ها قابل استفاده هستند. از این عملگرها برای بررسی اینکه آیا مقدار سمت چپ درون مقادیر سمت راست وجود دارند یا نه استفاده می شود. در قطعه کد زیر به دلیل آنکه Amir و amir با یکدیگر متفاوت هستند، بنابراین خروجی بررسی عضویت اول برابر True و خروجی دوم برابر False است.