در دنباله آموزش های Spark در معماری کلان داده ها، در این نوشته برخی دیگر از عملگرهای Action برای داده هایی دودویی و شماره ای گفته خواهد شد. در نوشته  درباره عملگر count گفتیم که تعداد اعضای یک RDD را برگشت می دهد. بنابراین اگر همانند زیر RDD از لیستی دودویی ها ساخته شده باشد، پس دارای۶ عضو است ولی تعداد هر کلید در لیست دوتایی ها چیست؟

عملگر ()countByKey

ین عملگر  بر روی RDD از دودویی ها کار می کند و تعداد هر کلید را برگشت می دهد. برای نمونه در لیست دودویی بالا سه بار کلید a، دو بار b و یک بار c آمده است.

عملگر ()countByValue

در نوشته عمگرهای Action در RDD – بخش یکم نشان دادیم که این عملگر بر روی فهرستی غیر دودویی کار می کند. در اینجا مثالی آورده ایم که نشان می دهد این عملگر  بر روی RDD از دودویی ها نیز کار می کند و تعداد هر یک از مقدار را برگشت می دهد که هر مقدار خودش یک دودویی است. برای نمونه دوتایی (a, 1) دوبار در لیست هست.

عملگر ()lookup

 این عملگر  بر روی RDD از دودویی ها کار می کند و اگر کلید درون دوتایی های RDD باشد، پس لیستی از مقدار آن کلید را برگشت می دهد. برای نمونه در لیست دودویی بالا برای کلید a یه مقدار 1 و 11 و 1 هست.