سه تایی های RDF به فرمت های گوناگونی نمایش داده می شوند که در این نوشته می خواهیم تا اندازه ای آنها را به شما بشناسانیم. به یاد داشته باشید که RDF را به کار می بریم تا داده ها را به گونه ای فراهم کنیم که بدست ماشین پردازش و فهمیده شوند. بنابراین همه فرمت های زیر برای ماشین ها به کار می روند.

  • N-Triples
  • Turtle
  • N-Quads
  • TirG
  • RDF/XML
  • JSON-LD
  • RDFa

N-Triples

ساده ترین فرمت یا روش سریال سازی (Serialization) برای RDF است که در آن هر کدام از مولفه های سه تایی، در یک خط نوشته شده و پایان یک سه تایی به نقطه مشخص می شود. این فرمت برای برنامه های پردازش خطی (Line Processing) کارآمد هستند. در دو شکل زیر می توانید نمونه هایی از فرمت N-Triples را ببنید که روی هر کدام تا اندازه ای توضیح داده شده است.

Turtle

Turtle (که کوتاه شده  است)، توسعه یافته N-Triple است ولی کمی با یکدیگر تفاوت داریند. در Turtle نیز پایان یک سه تایی به نقطه مشخص می شود. تفاوت آنها در این است که با بهره گیری از فضاهای نام، که بدست عبارت Prefix@ در بالای فایل نشان داده می شوند، فایل Turtle را خواناتر می کنیم، زیرا به منابع همسان که در سه تایی تکرار شده اند در بالای فایل و با کمک عبارت Prefix@، یک نام مستعار و کوتاه شده به آن می دهیم که بهتر است آن را فضای نام بخوانیم.

برای نمونه در شکل زیر چون http://www.example.org بارها در فایل به کار رفته است، پس در بالای فایل و به کمک عبارت Prefix@ یک نام و آن  ex را به آن داده ایم و از این پس در فایل با نوشتن ex به http://www.example.org اشاره خواهیم کرد. فرمت Turtle زیر مجموعه ای از استاندارد Notation3 یا N3 است. شکل زیر نمونه ای از فرمت Turtle را نشان می دهد. 

نخست سه فضای نام ex و foaf و geo در بالا فایل و با عبارت Prefix@ نوشته شده اند. درون شکل بالا تنها دو سه تایی RDF است که هر کدام با یک نقطه پایان مشخص شده اند. همچنین در شکل بالا می توانید چگونگی نمایش یک گره خالی (Blank Node) را ببینید که یک نمونه آن همانند x_ است. به عبارت دیگر گره های خالی آغازشان _ دارند.

در شکل زیر نمونه دیگری از فایل Turtle را می بینید که اطلاعاتی را درباره میوه لیمو نشان می دهد. بالای فایل چندین فضای نام با عبارت Prefix شناسانده شده اند. در شکل دومی زیر، کاراکترهای سمی کالن ( ; ) و ویرگول به کار رفته اند. سمی کالن به این معنی است که سه تایی های دیگر، در Subject همسان با سه تایی پیشین هستند. کاراکتر ویرگول برای آن است که سه تایی های دیگر در Subject و Predict همسان با سه تایی پیشین هستند.

RDF/XML

از استاندارد و زبان XML برای نوشتن سه تایی های RDF کمک می گیرد. این فرمت از پیش رایج بوده است و امروزه بساری از منابع RDF بر پایه آن هستند. شکل زیر نمونه ای از فرمت RDF/XML را نشان می دهد. درون فایل، پس شناساندن فرمت XML و نوشته المان ریشه RDF، دو فضای نام در بالای فایل، به نام rdf و cd شناسانده شده اند که هر کدام به یک منبع با URL اشاره می کنند. الگوی زیر چگوگی شناساندن فضای نام در RDF/XML را نشان می دهد که همسان با عبارت Prefix در Turtle است. سپس با rdf:Description توصیف کردن یک منبع را آغاز می کنیم. خود منبع با عبارت rdf:about=URI مشخص می شود. سپس در زیر آن هر المان یک Predict و هر مقدار آن یک Object است.

بنابراین فایل های RDF/XML با المان rdf:RDF آغاز می شوند که رییشه همه المان های دیگر است. در واقع با این المان می گوییم که فایل XML از گونه RDF است. در زیر آن و با المان xmlns:rdf می توانیم فضاهای نام را به فایل بشناسانیم. سپس با المان rdf:Description و به دنبال آن rdf:about می خواهیم بگوییم کدام منبع را توصیف کرده ایم. URI پیش روی rdf:about، منبعی که توصیف شده است را مشخص می کند و در دنباله آن هر کدام از المان ها یکی از ویژگی های (Attribute) منبع را نشان می دهد.

آگاهی بیشتر

RDFa

فرمت RDFa از افزودن المان های XML به درون فایل های HTML یا XHTML به عنوان فرا داده ها (Meta Data) پدید می آید. در واقع RDFa از جاسازی (تعبیه) کردن RDF درون HTML بدست می آید. ایده پشت RDFa در این است که با جاسازی کردن سندهای XML درون HTML، دو بخش جدا پدید آوریم که یکی برای ماشین و دیگری برای انسان قهمیده و پردازش شوند.