در لاراول – اجرای کوئری بوسیله Query Builder دو متد ()get و ()first را آموزش دادیم و گفتیم که ()get همه سطرها و ()first تنها یک سطر را برگشت می دهند. متد ()first را می توانیم برای بدست آوردن نخستین سطرجدول، یا نخستین سطر از خروجی یک شرط درون ()where ، برای بدست آوردن نخستین سطر در مرتب سازی و یا همراه با متد دیگری به نام ()latest برای بدست آوردن واپسین سطر به کار ببریم.

بدست آوردن سطر نخست و پایان

کدهای زیر به ترتیب نخستین و واپسین سطر از جدول برگشت داده می شود. در کد نخست تنها ()first را به کار بردیم، پس نخستین سطر درون جدول برگشت داده می شود. در دومین دستور، نخست متد ()latest فراخوانی شده است. این متد می تواند یک ورودی که نام ستونی از جدول است را دریافت کند و سپس واپسین سطر درج شده بر اساس آن ستون را نشان دهد. در کد زیر نام کلید اصلی، یعنی ستون id به آن فرستاده شده است، پس نخست واپسین سطر بر پایه ستون id برگشت داده شده و سپس تنها یک سطر بدست ()first برگشت داده می شود.

مرتب سازی با ()orderby

در زبان SQL، عبارت ORDER BY را برای مرتب سازی صعودی و نزولی به کار می بریم. اگر بخواهیم مرتب سازی صعودی باشد، پس باید عبارت ASC و اگر بخواهیم مرتب سازی نزولی باشد باید عبارت DESC را پیش روی ORDER BY به کار ببریم. متد ()orderby دو ورودی دریافت می کند، ورودی نخست نام یک ستون و ورودی دوم گونه مرتب سازی که یا باید ASC و یا DESC باشد.

مرتب سازی سطرها در کوئری های SQL

در کدهای زیر نخست بر پایه ستون id سطرها مرتب سازی نزولی (DESC) می شوند ولی در دستور نخست، چون ()get را به کار بردیم، تمامی سطرها برگشت داده می شوند ولی در دومی چون ()first را به کار بردیم، تنها یک سطر برگشت داده می شود و آن هم واپسین سطر است که برگشت داده می شود زیرا نخست مرتب سازی نزولی انجام شده، پس سطرها از پایین به بالا نمایش داده می شوند و سپس نخستین آنها بدست ()first برگشت داده می شود.

همچنین می توانیم نخست با ()where یک شرط را اعمال کرده و سپس مرتب سازی را انجام دهیم و در پایان یا با ()get همه سطرها را برگشت دهیم یا با ()first تنها یک سطر را برگشت دهیم. دو کد زیر نمونه ساده ای را نشان می دهند. در کد نخست، مرتب سازی صعودی و همه سطرهای شرط برگشت داده می شوند ولی در دومی مرتب سازی نزولی و تنها یک سطر، آن هم نخستین سطر از میان خروجی برگشت داده می شود.

دانلود Laravel Query Builder Part2