لاراول دارای متدهای گوناگونی با کاربردهای متفاوت در ویژگی Collection است که در نوشته  تنها دو متد ()map و ()reject گفته شد و می توانید فهرست همه متدها را از اینجا ببینید. بازهم یادآوری می کنیم که این متدها هم بر روی آرایه ها و هم بر روی نتیجه برگشتی از پرس و جوهای پایگاه داده کاربرد دارند. اکنون تنها آنها را بر روی آرایه ها نشان می دهیم ولی درنوشته های در ارتباط به پایگاه داده، دوباره آنها را به کار خواهیم برد تا به شما نشان دهیم که چگونه می توان آنها را به عنوان سازنده پرس و جو (Query Builder) به کار ببریم.

متدهای ()min و ()max و ()average و ()sum و ()count

در زبان SQL توابع تجمیعی بر روی تمامی سطرها اعمال شده و در پایان به ازای همه سطرها یک خروجی برگشت می دهند. چهار متدهای ()min و ()max و ()average و ()sum و ()count در لاراول نیز چنین ویژگی دارند. آنها به ترتیب کمترین، بیشترین مقدار، میانگین و مجموع همه مقدارهای درون آرایه (چه آرایه معمولی چه انجمنی) را نشان می دهند.

متد ()min

از میان همه مقدارهای درون آرایه، کوچکترین مقدار را برگشت می دهد. در کد زیر یک آرایه از آرایه های انجمنی داریم که مقدارهای کلیدهای هر کدام از آرایه های انجمنی، عدد است، پس متد ()min از میان آنها کوچکترین را برگشت می دهد. در دومین نمونه تنها یک آرایه معمولی داریم، بازهم می توانیم به همان شیوه پیش، کوچکترین مقدار را پیدا کنیم. در زیر هر دستور خروجی آن نوشته شده است.

متد ()max

از میان همه مقدارهای درون آرایه، بیشترین مقدار را برگشت می دهد. توضیح کدهای زیر همانند بالا است، با این تفاوت که این بار بیشترین مقدار برگشت داده می شود.

متد ()average و ()sum

میانگین همه مقدارهای عددی درون آرایه را بدست می آورد. همچنین در کد دوم متد ()sun را برای بدست آوردن مجموع همه مقدارها به کار برده ایم. اگر به کدها دقت کرده باشید، می بینید که اگر آرایه به گونه انجمنی باشد، پس هر چهار متد یک ورودی و آن هم نام کیلدی هسمان میان همه آرایه ها را دریافت می کند ولی اگر آریه معمولی باشد، هیچ ورودی را نمی گیرند.

چیکده

فرض کنید برابر با آنچه که پیش رو درباره Query Builder گفتیم، می خواهید بیشترین حقوق، کمترین سن، میانگین نمره ها و مجموع درآمد فروش را از سطرهای برگشتی بدست آورید، پس شما می توانید در ارتباط با پایگاه داده، این متدها و همه متدهای Collection را برای ایجاد پرس و جو بر روی جدول و همچنین برای فیلتر کردن و پردازش بر روی سطرهای برگشتی به کار ببرید.

متد ()count و ()countBy و متد ()all

متد ()count را می توانید برای بدست آوردن اندازه Collection به کار ببرید. متد ()countBy نیز همانند ()count است ولی آن یک آرایه برگشت می دهد که کلید های این آرایه دقیقا همسان با مقدارهای آرایه اصلی و مقدار کلیدها نیز، تعداد تکرار هر کدام از مقدارهای آرایه اصلی را نشان می دهند.

متد ()contains

متد ()contains برای بررسی بودن یا نبودن یک مقدار یا دوتایی کلید و مقدار درون یک Collection به کار گرفته می شود. کد زیر نمونه ای را نشان می دهد که در آن بررسی می شود که آیا مقدارهای Desk و New York در آن هستند یا نه؟ دومین کد بودن یک دوتایی کلید و مقدار را بررسی می کند، پس آرگومان نخست کلید و آرگومان دوم مقدار را نشان می دهند.