مقادیر لیترال و جدول DUAL

مقادیر لیترال شامل انواع عددی، کاراکتری و مقادیر تاریخ و زمان می شوند که از دسته انواع استداردی هستند که در ستون های جداول ذخیره می شوند. در مثال های زیر نشان داده است که  می توانیم با استفاده از دستور SELECT عملیات هایی را روی این مقادیر انجام داد، بدون اینکه نیاز باشد تا داده های واقعی را از جدول ها واکشی کنیم.

در دو دستور ابتدایی از دستورهای زیر یک عبارت ریاضی بر روی دو عدد انجام می شود. نتیجه یک ستون درخروجی است. اگر دستورها را امتحان کنید می بینید که نام ستون برابر با همان عملیات ریاضی است که روی در دستور SELECT انجام می شود. برای همین در دستور دومی از نام مستعار استفاده شده است دو دستور سوم و چهارم نیز دو رشته را به هم الحاق می کنند.

توجه کنید که خروججی دستورهای بالا و همچنین دیگر دستورهای مشابه، مانند دستور زیر یک شبه ستون است. دستور زیر یک شبه ستون را در خروجی نشان می دهد که توسط نام های مستعار سه ستون به نام های FirstName و LastName و Age در خروجی نشان داده می شود.

برای نمایش تاریخ و زمان فعلی بر روی پایگاه داده می توانید از تابع SYSDATE به صورت های زیر استفاده کنید. در حالت اول تاریخ فعلی (امروز) نشان داده می شود. در حالت دوم یک رو قبل از تاریخ فعلی (امروز) و در حالت سوم یک روز بعد از تاریخ فعلی (امروز) را نشان می دهد.

بنابراین با توجه به دستورهای بالا، می توانیم بر روی داده های عددی و یا تاریخ و زمان عملگرهای منها و جمع را انجام دهیم. در مطالب بعدی به طور کامل در مورد توابع sql صحبت شده است. دستور زیر با استفاده از تابع CHR یک رشته را ایجاد می کند.

تابع CHR یک عدد صحیح را به عنوان ورودی دریافت می کند و کاراکتر معادل با آنرا برگشت می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در کنار فهرست کردن نام ستون ها، در دستور SELECT می توانیم کاراکترها را توسط تابع CONCAT به هم الحاق کنیم و یا می توانیم عملگرها را بر روی مقادیر انجام دهیم.