در مطلب های پیشین نشان دادیم که می توانیم بوسیله echo خروجی را بر روی برگه (صفحه) وب نمایش دهیم. این خروجی می تواند شامل مقدار یک یا چندین متغیر، یک رشته دلخواه و خروجی تابع ها باید که آنها را بوسیله عملگر نقطه می توانیم در کنار هم  و به یکدیگر پیوند دهیم تا در خروجی نشان داده شوند. نکته مهمی که وجود دارد آن است که برای نمایش یک رشته بوسیله تابع های نمایش خروجی مانند echo می توانیم هم از دو کاراکتر Single Qoutes یا  ‘ ‘ کمک بگیریم و هم می توانیم از دو کارامتر Double Quotes یا ” ” کمک بگیریم.

۱ – اگر می خواهید در echo یا در تابع دیگری به نام ()print می خواهید مقدار یک متغیر را درون یک رشته نمایش دهید که شامل رشته دلخواه دیگری است، می بایست دو  Double Qoutes را به کار ببرید. همچنین پیشهناد می شود نام متغیر را میان آکولادهای باز و بسته {} قرار دهید.

۲ – اگر همانند زیر نام متغیر را میان Single Qoutes قرار دهید، به جای نمایش مقدار متغیر، خود نام متغیر به صورت یک رشته معمولی نشان داده می شود.

۳ – برای نشان دادن خط تازه در فرمان echo می توانید همانند دو فرمان بالا، تگ br اچ تی ام ال را به هر تعداد دلخواه کار ببرید.

۴ – بنابراین نه تنها تگ br بلکه در پی اچ پی و در هر تابع چاپ بر روی برگه وب، می توانیم دیگر تگ های اچ تی ام ال را نیز نمایش دهیم. این بسیار رایج است که در یک فایل پی اچ پی، فرمان های (اسکریپت های) پی اچ پی را با تگ های اچ تی ام ال، به صورت درهم بنویسیم ولی در مطلب های پیش رو تر، الگوی MVC (مدل-نما-کنترل گر) را معرفی می کنیم که تگ های اچ تی ام ال را از فایل های اسکریپت های پی اچ پی بیرون می کشد و هر دو را در فایل های جداگانه نگهداری می کند.

لاراول – معماری MVC در لاراول ۵.۷

تابع ()print

اگر با زبان سی (C) کار کرده باشد، می دانید که بوسیله تابع ()printf می توانیم یک رشته یا مقدار یک متغیر را همراه با کارکترهای فرمت مانند n\ و t\ درون خط فرمان (Terminal) چاپ کنیم. در پی اچ پی تابع ()print تا اندازه ای همانند تابع ()printf در سی است. اگر به کدهای echo بالا نگاه کنید، می بینید که برای نمایش خط تازه (New Line) از تگ br اچ تی ام ال کمک گرفته ایم ولی در ()print می توانیم کاراکتر n\ را برای نمایش خط تازه به کار ببریم. کد زیر نمونه ساده از کاربرد ()print را نشان می دهد.

همانند echo می توانیم ()print را بدون پرانتزها، یعنی به صورت print نیز به کار ببریم.

تابع ()sprintf برای فرمت کردن رشته ها

تابع ()sprint کاربر ساده ولی کاربردی دارد، پارامتر نخست آن یک رشته است و هدف آن است که متغیرهای پس از پارامتر نخست، به ترتیب از سمت چپ به راست با کاراکترهای فرمت s% و d% جایگزین می شوند. توجه کنید شماره پورت چون عددی است، پس از کاراکتر فرمت d% (یا Decimal) استفاده شده است و در دیگر موارد از کاراکتر s% (یا String) استفاده شده است. کد زیر کامل شده کد بالا را نشان می دهد.

در کد بالا نخست دو متغیر با مقدار عدد و رشته ایجاد شده اند و سپس یک متغیر تازه به نام format$ ایجاد شده که در آن به ترتیب بوسیله کارکترهای فرمت d% و s% می خواهیم مقدار متغیرهای num$ و location$ را جایگذاری کنیم. سپس متغیر format$ به عنوان پارامتر یکم به تابع ()sprintf فرستاده شده و در دنبال آن به ترتیب متغیر عددی num$ و location$ نوشته شده اند. در پایان بوسیله echo رشته فرمت و ایجاد شده بوسیله ()sprintf نشان داده می شود. بنابراین توجه کنید که ()sprintf چیزی چاپ نمی کند، بلکه رشته فرمت شده ای را آماده می کند. شکل زیر بازنویسی همان کد بالا است ولی این بار خروجی تابع ()sprintf که یک رشته فرمت شده است درون متغیر output_string$ ریخته شده و در پایان بوسیله echo محتوای این متغیر را نشان می دهیم.