در مطلب شروع به نوشتن رویکرد Code First تا اندازه ای در مورد رویکرد Code First صحبت کردیم و یک جدول ساده را ایجاد کردیم. در این مطلب می خواهیم سطرهای همان جدول، یعنی جدول User را واکشی کنیم. در همان پروژه پیشین می بایست کدهای زیر را درون فایل Program.cs و جایگزین کدهای پیشین کنید. در شکل زیر نخست درون عبارت using یک نمونه از کلاس Context (در اینجا UserContext) نام دارد، ایجاد کرده ایم. سپس درون بدنه عبارت using متغیری به نام allUsers از خصوصیت Users از کلاس UserContext را ایجاد کرده ایم. اگر به یاد داشته باشید خصوصیت Users از نوع <DbSet<User یعنی از نوع کلاس موجودیت User بود.

در گام دیگر می خواهیم تنها برای آموزش، نوع متغیر allUsers را نشان دهیم و گفتیم که نوع آن DbSet است. برای نمایش نوع متغیر باید از متد ()GetType همانند کد شکل بالا استفاده شود تا خروجی درون متغیرتازه ای به نام type و از نوع کلاس Type مگهداری شود. در پایان باید درون ()Console.WriteLine مقدار خصوصیت Name از متغیر type که همان نوع متغیر allUsers است نشان داده می شود.

در پایان و درون حلقه foreach و در هر بار تکرار، یکی از عنصرهای درون متغیر allUsers که برابر با یک سطر از جدول User است، درون متغیر user ریخته شده و سپس درون بدنه foreach و به صورت الگوی variableName.ColumnName مقدار هر کدام از ستون ها نشان داده می شود. توجه کنید برابر با الگو و این مطلب، variableName در اینجا متغیر user و ColumnName نام خصوصیت های کلاس موجودیت User است. اگر به یاد دارید، گفتیم خصوصیت های کلاس موجودیت همنام ستون های جدول درون پایگاه داده هستند. شکل زیر خروجی کد بالا را نشان می دهد.

جمع بندی

تا به اینجا متد ()Add برای افزودن تک سطر (تک نمونه از کلاس موجودیت) به حدول پایگاع داده را معرفی کرده ایم. همچنین در این مطلب چگونگی واکشی تمامی سطرها نیز آموزش داده شد. در مطلب های پیش رو جنبه های دیگری مانند افزودن (درج) چندین سطر، بروز رسانی، پاک کردن، دسترسی به نخستین سطر و دیگر جنبه ها آموزش داده شده اند. همچنین به یاد داشته باید پس از هر تغییری، مانند افزودن سطر بوسیله متد ()Add می بایست متد ()SaveChanges فراخوانی شود.