پارامترهای اوراکل یا درون pfile و یا درون spfile ذخیره شده اند. درون pfile حداقل یک پارامتر به نام db_name وجود دارد که نام پایگاه داده ای را مشخص می کند که باید توسط instance اداره و کنترل و مدیریت شود. pfile و spfile بر اساس نوع سیستم عامل، در محل مشخص و پیشفرضی قرار دارند و اوراکل در این محل که در لینوکس ORACLE_HOME/dbs و در ویندوز ORACLE_HOME/databases است به ترتیب به دنبال spfile و pfile می گردد. در این مطلب می خواهیم توضیح دهیم که چگونه از روی pfile فایل spfile و بلعکس از روی spfile فایل pfile را ایجاد کنیم. برای این کار به ترتیب باید از دستورهای create spfile from pfile و create pfile from spfile ستفاده شود.

ایجاد spfile از فایل pfile

در مطالب قبلی توضیح دادیم که توسط دستور show parametser spfile می توانیم بررسی کنیم که آیا spfile وجود دارد یا نه. اگر در خروجی دستور فایل و مسیر ذخیره سازی آن نشان داده نشد، پس به این معنی است که اولا، یک spfile برای راه اندازی instance تنظیم نشده است و دوما اینکه instance از pfile برای راه اندازی استفاده کرده است. بنابراین در این مواقع باید spfile را از روی pfile موجود ایجاد کنیم.

برای ایجاد spfile از روی pfile باید از دستور زیر استفاده کنیم. با استفاده از دستور زیر یک spfile خارج از دایرکتوری پیشفرض ایجاد می شود. به عبارت دیگر فایل در دایرکتوری ایجاد می شود که sqlplus در آن اجرا شده است. همچنین برای اجرای دستور با مجوز sysdba لاگین کرده باشید.

در دستور بالا spfile خارج از دایرکتوری پیشفرض و درون دایرکتوری ایجاد می شود که sqlplus در آن اجرا شده است. ولی اگر بخواهید در دایرکتوری مورد نظر شما ایجاد شود، باید مطابق دستور زیر مسیر آنرا تعیین کنید.

همچنین در دستورهای بالا از pfile استفاده می شود که درون دایرکتوریی قرار دارد که sqlplus در آن اجرا شده است. بنابراین مطابق دستور زیر می توانید برای هر دو مسیر را تعیین کنید.