تابع ()isinstance یکی از توابع درونی پایتون است و بررسی می کند که آیا یک شی نمونه ای از یک کلاس یا شی دیگر است یا نه. تابع به عنوان ورودی دو پارامتر object و classinfo را دریافت می کند. اگر object نمونه ای از یک کلاس (classinfo) باشد، مقدار True برگشت داده می شود و در غیر این صورت مقدار False برگشت داده می شود. فرم کلی استفاده از تابع به صورت زیر است :

(isinstance(object, classinfo

زمانی که یک متغیر در پایتون ایجاد می شود، این متغیر بر اساس نوعی که به آن انتساب داده می شود. همچنین این متغیر نمونه ای از یک کلاس بر اساس نوعش خواهد شد. همچنین می توان از این تابع برای کلاس تعریف شده توسط کاربر نیز استفاده کرد.

همچنین می توان چندین مورد را همزمان به صورت زیر بررسی کرد. در کد زیر بررسی می شود که آیا متغیر variabe1 نمونه ای از کلاس int یا کلاس float است. در صورتی که نمونه ای از کلاس int یا float باشد مقدار True برگشت داده می شود.

در کد بالا آرگومان اول یعنی variable1 و یک تاپل به عنوان آرگومان دوم ارسال شده است و بررسی می شود که آیا variable1 از نوع یا نمونه کلاس int یا از نوع یا نمونه کلاس float است. در صورتی که int یا float باشد مقدار True و در غیر این صورت مقدار False برگشت داده می شود. برای مطالعه بیشتر نوشته های شی گرایی در پایتون بخش یکم و دوم را مطالعه کنید.