داده کاوی (Data Mining) و یاد گیری ماشین دو واژه و زمینه ای هستند که شباهت بسیاری به یکدیگر دارند. داده کاوی به بیان ساده یکی از چندین گام در فرایند کشف دانش (Knowledge Discovery) که کاربرد آن بدست آوردن اطلاعات پنهانی است که در میان داده ها وجود دارد. به عبارت دیگر از داده کاوی می توانیم برای کشف رابطه (Relationship) میان داده ها استفاده کنیم.