یکی دیگر از مواردی اختیاری که می توان تنظیم کرد، حداقل تعداد مقصدهایی است که باید برای ذخیره سازی موقفیت آمیز بودن آرشیو ها، تعیین شود. این کار توسط مقدار دهی یک پارامتر به نام LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCESS_DEST صورت می گیرد که، عددی صیحیح را به عنوان مقدار قبول می کند.

عدد n تعداد مقصد هایی را مشخص می کند که ذخیره سازی آرشیو ها توسط پایگاه داده می بایست باید به صورت موفقیت آمیز انجام شوند، پیش از آنکه فرایند LGWR اقدام به بازنویسی بر روی online redo log کند. مقدار پیش فرض برای این پارامتر ۱ است ولی در صورتی که دو پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST و LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST تعیین شده باشند، مقادیر معتبر برای آن ۱ و ۲ هستند و در صورتی که پارامترهای LOG_ARCHIVE_DEST_n تنظیم شده باشند مقدار معتبر برای این پارامتر ۱ تا ۳۱ است.

در اصطلاح مستندات اوراکل در صورتی که دو پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST و LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST تنظیم شده باشند، این حالت Duplexing و در صورتی که پارامترهای LOG_ARCHIVE_DEST_n تنظیم شده باشند، این حالت Multiplexing گفته شده است. بنابراین برای حالت Duplexing مقادیر معتبر اعداد ۱ یا ۲ و برای حالت Multiplexing مقادیر معتبر اعداد ۱تا ۳۱ هستند.

تعیین مقصدهای اختیاری و اجباری

در زمان مقدار دهی پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST_n می توانیم تعیین کنیم که آیا مقصد به صورت اختیاری یا OPTIONAL یا به صورت اجباری یا MANDATORY باشداگر پارامتر LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST تنظیم شده باشد، پایگاه داده حتما باید بر روی تمامی مقصدهای MANDATORY فایل های آرشیو را ذخیره کند.

بنابراین در صورتی به فرایند LGWR اجازه داده می شود که بر روی فایل های Redo بازنویسی کند که اگر فایل های آرشیو بر روی حداقل تعداد مقصدها نوشته شوند به طوری که قطعا باید روی مقصدهای MANDATORY به همراه برخی از مقصدهای OPTIONAL نوشته شوند.

۱ – اگر خصوصیت MANDATORY را تعیین نکرده باشیم به این معنی است که مقصد به صورت اختیاری است.

۲ – حداقل باید یک مقصد محلی داشته باشیم، که می تواند به صورت OPTIONAL یا MANDATORY تعیین شود. همانطور که توضیح داده بودیم مقصدها به صورت محلی (دیسک ها یا پارتیشن های ASM) و یا به صورت راه دور و پایگاه داده های standby در مفاهیم Data Guard هستند.

۳ – خصیصه MANDATORY را تنها و تنها می توانیم برای پارامترهای های LOG_ARCHIVE_DEST_1 تا LOG_ARCHIVE_DEST_10 تعیین کنیم.

۴ – زمانی که یک مقدار برای LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST تعریف شود، پایگاه داده اوراکل یک مقصد محلی را به عنوان MANDATORY بعلاوه تعدادی مقصد OPTIONAL تلقی می کند.

سناریوی نخست

در صورتی که ARCHIVELOG را به صورت Duplexing تنظیم کرده باشیم، تعیین کرده ایم که کدام یک از مقصد های LOG_ARCHIVE_DEST و LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST به صورت MANDATORY یا OPTIONAL هستند. در این حالت قواعد به صورت زیر هستند :

۱ – هر مقصدی که توسط پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST تعیین شده باشد به عنوان MANDATORY خواهد بود.

۲ – هر مقصدی که توسط پارامتر LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST تنظیم شده باشد به صورت MANDATORY است در صورتی که مقدار پارامتر LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST برابر یک باشد، در غیر این صورت اگر مقدار پارامتر LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST برابر ۲ باشد، مقصد LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST به صورت MANDATORY است.

همانطور که پیش از این توضیح داده بودیم، در اصطلاح مستندات اوراکل در صورتی که دو پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST و LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST تنظیم شده باشند، این حالت Duplexing و در صورتی که پارامترهای LOG_ARCHIVE_DEST_n تنظیم شده باشند، این حالت Multiplexing گفته شده است. بنابراین برای حالت Duplexing مقادیر معتبر اعداد ۱ یا ۲ و برای حالت Multiplexing مقادیر معتبر اعداد ۱تا ۳۱ هستند.

سناریوی دوم

این سناریو برای نشان دادن چگونگی رفتار خصیصه های OPTIOANAL و MANDATORY در صورت استفاده از پارامترهای LOG_ARCHIVE_DEST_n استفرض می کنیم که سه پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST_n با مقصدهای محلی و به صورت OPTIONAL تنظیم شده باشند. بنابراین می توان پارامتر LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST را با اعداد ۱ و ۲ و ۳ مقداردهی کرد و بر اساس مقدار  تنظیم شده برای پارامتر، رفتارهای متفاوتی وجود دارد. شکل زیر (۱) مقادیر ممکن برای پارامتر LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST و رفتار پایگاه داده را در قبال آنها نشان می دهد.

در این سناریو در صورتی که مقدار ۴ بالاتر برای پارامتر LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST انتخاب شود، چون تعداد سه پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST_n تنظیم شده اند، خطا نشان داده خواهد شد.این سناریو نشان می دهد که اگر حتی یکی از پارامترهای LOG_ARCHIVE_DEST_n که تنظیم کرده ایم به صورت MANDATORY هم نباشند، بازهم پایگاه داده بر اساس مقدار تنظیم شده برای پارامتر LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST پایگاه داده باید به صورت موفقیت آمیز در یک یا دو و یا در هر سه مقصد باید فایل های Redo را ذخیره کند، در غیر این صورت فرایند LGWR نمی تواند بر روی فایل Redo Log باز نویسی کند.

سناریوی سوم

در این سناریو فرض می شود که ۴ پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST_n تنظیم شده اند که دو مقصد به صورت MANDATORY و سه مقصد به صورت OPTIONAL هستند. همچنین هیچ یک از پارامترهای به صورت راه دور (برای پایگاه داده Standby) تنظیم نشده اند.  شکل زیر (۲) مقادیر ممکن برای پارامتر LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST و رفتار پایگاه داده در قبال آنها را نشان می دهد.

این سناریو نشان می دهد که پایگاه داده صرف نظر از مقدار پارامتر LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST حتما برای اجازه دادن به فرایند LGWR برای بازنویسی بر روی فایل Redo Log، قطعا باید روی دو مقصد MANDATORY نوشته باشد.