Online Redo Log و Archive Log و Data File سه دسته فایل های پایه و بنیادی در هر پایگاه داده اوراکل هستند که اثر تراکنش های کنونی، اثر تراکنش های پیشین و خود داده ها را نگه می دارند. در زمان ایجاد پایگاه داده، برخی از Data File های واگذار شده به Tablespace ها، خودکار ایجاد می شوند. همچنین در نوشته های پیش رو نشان خواهیم داد که برای ایجاد Data File ها، می توان نام و مسیر آنها را به شیوه دستی درون فرمان CREATE DATABASE نوشت.

دستورهای متفاوت برای ایجاد Data File

DataFile ها را می توان شیوه های متفاوت ایجاد کرد. زمانی که بوسیله CREATE TABLESPACE یک Tablespace را ایجاد می کنید، خود اوراکل یک یا همگی Data File های دلخواه شما را بر روی مسیرهای دلخواه شما، ایجاد می کند. این مسیرها می توانند، مسیرهای رایج یا نام یک پارتیشن ASM باشند. به هر روی CREATE TABLESPACE خودکار Data File ها را ایجاد می کند.

دستور دیگر، ALTER TABLESPACE … ADD DATAFILE است که پیش از این در نوشته  آموزش داده ایم. بنابراین در این دستور نیز خودکار Data File (های) دلخواه ایجاد و به درون Tablespace افزوده می شوند. در برابر این دو دستور، همسان های آنها، CREATE TEMPORARY TABLESPACE و ALTER TEMPORARY TABLESPACE هستند که این دو نیز خودکار Temp File (ها) را به Tablespace های گذار، می افزایند.

همچنین زمانی که دستور ALTER TABLESPACE … ADD DATAFILE را اجرا می کنید، این دستور نیز فایل (ها) را ایجاد و به Tablespace می افزاید. همین نیز درباره دستور ALTER TEMPORARY TABLESPACE … ADD TEMPFILE نیز درست است و خودکار Temp File (ها) به Tablespace گذار افزوده می شوند. پس تا به اینجا دستورهای زیر خودکار Data File را ایجاد و به Tablespace واگذار می کنند.

  • CREATE TABLESPACE … DATAFILE
  • ALTER TABLESPACE … ADD DATAFILE
  • CREATE TEMPORARY TABLESPACE … TEMPFILE
  • ALTER TEMPORARY TABLESPACE … ADD TEMPFILE

همانگونه که در مطلب های پیش رو خواهید دید، به دو شیوه، یکی ابزار گرافیکی GUI به نام DBCA و دیگری به شیوه دستی و فرمان CREATE DATABASE می توانیم پایگاه داده را ایجاد کنیم. درون فرمان CREATE DATABASE می توانیم نام Data File ها را مشخص کنیم تا خودکار ایجاد شوند. همچنین می توانید جدا از ایجاد یا تغییر Tablespace ها، یک یا چندین Data File را ایجاد و سپس آنها را به Tablespace بدهید. بنابراین دو دستور دیگر برای ایجاد Data File در زیر فهرست شده اند.

  • CREATE DATABASE
  • ALTER DATABASE … CREATE DATAFILE

دستور ALTER DATABASE … CREATE DATAFILE یک Data File را بر پایه پارامتر DB_FILES را درون پایگاه داده ایجاد می کند. سپس می توانیم این فایل را بوسیله ALTER TABLESPACE … ADD DATAFILE به Tablespace بدهیم. بنابراین دستوری به نام CREATE DATAFILE درون اوراکل ناشناخته است و شما بر پایه نیاز، باید یکی از ۶ دستور بالا را به کار ببرید.