در نوشته Tablespace در اوراکل – پیش گفتار پیشین گفتیم که بر روی فایل های همزمان باز، هر سیستم عامل تنگنا (محدودیت) خودش را دارد. Tablespace هایی که در نوشته های پیشین گفتیم، از گونه Small File (فایل کوچک) هستند و هر Tablespace می تواند تا چندین Data File کوچک داشته باشد ولی اندازه این فایل ها نمی تواند خیلی بزرگ باشد. در برابر این رویکرد، Bigfile tablespace هست که گونه ای از Tablespace است که در آن تنها یک دیتا فایل بسیار بسیار بزرگ هست.

زمانی که یک Tablespace را ایجاد می کنیم می توانیم اندازه بلاک ها را تعیین کنیم. اگر گمان کنیم اندازه بلاک ها برابر با ۸ کلیوبایت باشد، می توانیم دیتا فایل هایی تا ۳۲ ترابایت را برای یک Tablespace ایجاد کنیم. اگر اندازه بلاک ها برابر با ۳۲ کیلوبایت باشد می توانیم دیتا فایل هایی با اندازه ۱۲۸ ترابایت را ایجاد کنیم.

Big File Tablespace ها شمارگان (تعداد) Data File ها را کاهش می دهد و از این رو، راهکاری است برای شمارگان (تعداد) فایل هایی که می توانند همزمان درون سیستم عامل باز باشند. همچنین Bigfile ها را تنها در Locally ExtentManagement می توان به کار برد. کد زیر بخشی از دستور لازم برای ایجاد Tablespace های Bigfile را نشان می دهد. همانگونه که می بینید فرمان CREATE BIGFILE TABLESPACE را باید برای ایجاد Big File Tablespace به کار ببریم.

 Big File ها تنها به شیوه های EXTENT MANAGEMENT LOCAL و SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO ایجاد می شوند و اگر شما این بخش ها را نیز ننویسد، Big File به همین گونه ایجاد می شود. در جدول dba_tablespaces ستونی به نام bigfile وجود دارد که اگر مقدار آن برابر با YES باشد به این معنی است Tablespace دارای Big File است.

 Big File ها تنها به شیوه های EXTENT MANAGEMENT LOCAL و SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO ایجاد می شوند و اگر شما این بخش ها را نیز ننویسد، Big File به همین گونه ایجاد می شود. در جدول dba_tablespaces ستونی به نام bigfile وجود دارد که اگر مقدار آن برابر با YES باشد به این معنی است Tablespace دارای Big File است.

  • Smallfile Tablespace ها همان Tablespace های معمولی هستند که می توانند چندین Data File داشته باشند.
  • با دستور CREATE TABLESPACE می توان Smallfile Tablespace ها را ایجاد کرد.
  • پیش فرض سامانه (سیستم) اوراکل ایجاد Smallfile Tablespace است.
  • دو Tablespace همیشگی SYSTEM و SYSAUX به شیوه Smallfile ایجاد می شوند.
  • Bigfile Tablespace ها تنها دارای یک Data File ولی بسیار بزرگ هستند.
  • با دستور CREATE BIGFILE TABLESPACE می توان Bigfile Tablespace ها را ایجاد کرد.
  • Bigfile Tablespace ها تنها درون Tablespace های Locally Managed با اختصاص خودکار سگمنت ها پیشتیبانی می شوند.